hindilyric.in

6 / 100
सादा आनंद रहे एही द्वारे
अरे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे एही द्वारे
मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे एही द्वारे !
मोहन खेले होली हो !!
सदा आनंद रहे एही द्वारे
मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे एही द्वारे !
मोहन खेले होली हो !!
एक ओरी खेले कुंवर कन्हाई
एक ओरी खेले कुंवर कन्हाई !
एक ओरी खेले कुंवर कन्हाई
एक ओरी खेले कुंवर कन्हाई !
आ एक ओरी राधा गोरी हो
सदा आनंद रहे एही द्वारे
मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे एही द्वारे !
मोहन खेले होली हो !!
सदा आनंद रहे एही द्वारे !
मोहन खेले होली हो !!
उड़ल अबीर गगन ललियाईल
गगन ललियाईल ! गगन ललियाईल !
मुदित मगन मनवा हरसाईल
मन हरसाईल ! हो मन हरसाईल !
खेले रंग सिया जानकी हो
खेले रंग सिया जानकी हो !
खेले रंग रघुनन्दन हो
सदा आनंद रहे एही द्वारे
मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे एही द्वारे !
मोहन खेले होली हो !!
सदा आनंद रहे एही द्वारे !
मोहन खेले होली हो !!
सदा आनंद रहे एही द्वारे !
पीके भांग केहू भंगुआईल
केहू भंगुआईल ! केहू भंगुआईल !
केहू पुवा खाके केहू अन्गुआईल
केहू अन्गुआईल ! केहू अन्गुआईल !
बाजेला ढोलक नगाड़ा हो
बाजेला ढोलक नगाड़ा हो !
आ बाजेला चूड़ी कंगन हो
सदा आनंद रहे एही द्वारे
मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे एही द्वारे !
मोहन खेले होली हो !!
सदा आनंद रहे एही द्वारे !
मोहन खेले होली हो !!
सदा आनंद रहे एही द्वारे !
मोहन खेले होली हो !!
गावेले होली पवन गवईया
पवन गवईया ! हो पवन गवईया !
नाचेली भउजी नाचेले भईया
नाचेले भईया ! हो नाचेले भईया !
लागेला गउवा ब्रिजवा हो
लागेला गउवा ब्रिजवा हो !
भईल बा जियरा धन धन हो
सदा आनंद रहे एही द्वारे
मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे एही द्वारे !
मोहन खेले होली हो !!
सदा आनंद रहे एही द्वारे !
मोहन खेले होली हो !!
सदा आनंद रहे एही द्वारे !
मोहन खेले होली हो !!
सदा आनंद रहे एही द्वारे
मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे एही द्वारे !
मोहन खेले होली हो !!
सदा आनंद रहे एही द्वारे ..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *